Allmänna bidrag och stipendier

Finlands Adelsförbund eftersträvar att i stipendier och understöd utdela minst 60% av dess placeringsportföljs årliga direkta avkastning.

År 2022 utdelades i understöd och stipendier sammanlagt 190 703 euro till 31 mottagare.

Ansökningar om stipendier och understöd skall göras elektroniskt.

Ansökningstiden är årligen 1.-30.4. och 1.-30.9. Endast i elektronisk form inlämnade ansökningar beaktas.

Ansökningarna behandlas av styrelsen i maj respektive oktober. Om beviljat understöd meddelas mottagaren separat. Avslagna ansökningar behöver styrelsen inte motivera.

Förfrågningar gällande ansökningstider och ansökningar kan skickas till adress stipendier@adelsforbundet.fi.

Allmänna bidrag

Finlands Adelsförbund rf:s stipendier kan beviljas till  samfund och organisationer för kulturhistorisk och historisk forskning om adeln och för allmännyttiga ändamål.

 

Ansökningsblankett för ALLMÄNNA bidrag